Stržene luže

Stržene luže

Natura 2000 območje: SI3000139 Stržene luže

Zahodno od Grosuplja se nahaja mokrotna dolina Stržene luže z mrežo pritokov potoka Bičje. V povirni dolini Gadna se nahaja mokrišče Stržene luže. V stranski dolini na zahodnem delu Strženih luž so prisotni še mokrotni travniki z modro stožko, ki so življenjski prostor zelo redke vrste metulja z imenom barjanski okarček.