Travniki s prevladujočo stožko

Travniki s prevladujočo stožko

Habitatni tip 6410

Travniki z modro stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) se razvijejo na mokrotnih tleh, kjer zaradi slabo propustne podlage zastaja padavinska voda ali pa gre za zastajanje poplavne vode in bližino vodotokov. Zanje je značilna nizka vsebnost hranil v tleh in zakisanost tal. Prevladujoča rastlina je trava modra stožka in druge kisloljubne in nevtrofilne vrste, med njimi tudi številne zelo redke in ogrožene vrste.

Travniki z modro stožko se pojavljajo v manjših in izoliranih zaplatah v nižinskem delu Slovenije, večji ostanki nekdanjih površin takih travnikov se nahajajo le še na Ljubljanskem barju ter na Cerkniškem in Planinskem polju.

Travniki z modro stožko so eden od najbolj ogroženih habitatnih tipov v Sloveniji. Njihov obseg strmo upada zaradi intenzivnega kmetijstva, ki vključuje gnojenje in izsuševanje, in urbanizacije. Travniki po drugi strani izganjajo tudi zaradi opuščanja rabe in zaraščanja, zato je za njihovo ohranjanje ključno izvajanje košnje enkrat letno (poznopoletna košnja) brez gnojenja.