Mišja dolina

Mišja dolina

Natura 2000 območje: 3000297 Mišja dolina

Zahodno od Velikih Lašč med krajema Knej in Karlovica leži Mišja dolina, velika mokrotna dolina, po kateri teče potok Veliki graben. Travniki z modro stožko pokrivajo pretežno uravnano dno Mišje doline in Velikih logov ter tvorijo mozaik z drugimi mokriščinimi, nizkobarjanskimi in travniškimi habitatnimi tipi. Bazična nizka barja, ki so v dolini ohranjena v fragmentih, se nahajajo med travniki pri Rašci, v osrednjem delu doline, pri Podstrmcu ter na obodu doline. Na manjšem nizkem barju v osrednjem delu doline se nahaja tudi edino rastišče Loeselove grezovke v dolini. V dolini je zaradi raznolikosti mokriščih habitatov prisotna tudi velika raznolikost na mokrišča vezanih rastlinskih in živalskih vrst.