Bazična nizka barja

Bazična nizka barja

Habitatni tip 7230

Bazična nizka barja so življenjska okolja, kjer je talna voda prisotna tik pod površino ali na površini in je bogata s karbonati, vendar revna s hranili. Praviloma se razvijejo na bazični geološki podlagi, na apnencu ali na dolomitu. Pedološka podlaga in voda v njej imata zato bazičen značaj, le v združbah, kjer pride do kopičenja organskih snovi oz. do nastajanja šote, je podlaga rahlo zakisana. Večino krat najdemo nizka barja v manjših zaplatah in v prepletu z mokrotnimi travniki in drugimi tipi mokriščne vegetacije.

Bazična nizka barja v Sloveniji so na južni meji evropske razširjenosti. Nahajajo se predvsem v zahodni polovici Slovenije, v alpskem, predalpskem in dinarskem fitogeografskem območju, manjše število tudi v preddinarskem območju.

Bazična nizka barja so stabilna, dokler se ne spremeni vodni režim. To dejstvo in njihova lega v prostoru sta glavna vzroka za veliko potencialno in dejansko ogroženost. Sprememba vodnega režima poteka sicer tudi po naravni poti zaradi sukcesijskega razvoja vegetacije, vendar je proces zelo počasen. Mnogo večji vpliv predstavljajo razmeroma hitre spremembe vodnega režima zaradi hidromelioracij, vodnih akumulacij in urbanizacije. Velik del nizkih barij se nahaja sredi kulturne pokrajine in je zato nenehno izpostavljen destruktivnemu vplivu človeka. Skupna površina bazičnih nizkih barij v Sloveniji se je samo v zadnjih 50 letih zmanjšala skoraj za polovico.