Črna dolina

Črna dolina

Natura 2000 območje: SI3000168 Črna dolina pri Grosuplju

Mokrotna Črna dolina se nahaja severno od Grosuplja in vzhodno od Velikega hriba pri Malem Lipoglavu. V dolini izvira potok Breg, ki v srednjem toku vijuga po dnu doline, in tukaj uspevajo bazično nizko barje in mokrotni travniki z modro stožko. Območje je življenjski prostor metulja travniškega postavneža ter številnih drugih na mokrišča vezanih redkih in ogroženih vrst dnevnih metuljev.