Barjanski okarček

Barjanski okarček

Coenonympha oedippus

Barjanski okarček je eden od najbolj ogroženih dnevnih metuljev v Sloveniji. Njegove vlagoljubne populacije so prisotne le še na redkih nahajališčih na vzhodnem delu Ljubljanskega barja in v okolici Grosuplja. Je približno 2 centimetra velik metulj pretežno rjave barve z značilnim vzorcem očes in srebrno obrobno črto na spodnji strani kril. Pri samicah so očesca številčnejša in večja kot pri samcih. Odrasli osebki letajo v mesecu juniju in juliju, so slabi letalci in se zadržujejo pretežno med vegetacijo. Samice odlagajo jajčeca na točno določne hranilne rastline, s katerimi se nato hranijo gosenice, predvsem na liste modre stožke, ter nekatere druge vrste trav, ostričevk in šašev.

Vlagoljubne populacije so vezane predvsem na nizka in prehodna barja ter močvirne in vlažne negnojene travnike z modro stožko na pustih tleh ali močvirne travnike ločja in modre stožke na hranljivejših tleh.

Številne vlagoljubne populacije barjanskega okarčka v Sloveniji so že izumrle, predvsem v osrednji Sloveniji in Zasavju. Vzroki ogroženosti so izoliranost populacij, majhnost in ranljivost populacij, nizek disperzijski potencial odraslih osebkov, specifične ekološke potrebe vrste in ogroženost habitata zaradi intenzivne kmetijske rabe travnikov ali zaradi opuščanja rabe in zaraščanja travnikov.

Maloštevilne populacije so do danes preživele le na travnikih s pozno poletno košnjo (izven obdobja med junijem in avgustom), brez gnojenja ter brez izsuševanja in drobljenja habitata.