Podhom

Podhom

Natura 2000 območje: SI3000154 Bled-Podhom

Mokrišče pri Podhomu se nahaja med Bledom in Podhomom, na povirnem pobočju potoka Rečica. Na območju se na dveh terasah nahajata dva različna tipa nizkega barja ter mozaik ostalih mokrotnih habitatnih tipov kot so mokrotni travnik z modro stožko, rezikovje, šašje, trstičje, izviri manjših potokov ter črnojelšev gozd. Območje je rastišče Loeselove grezovke in drugih vrst kukavičevk ter številnih drugih redkih in ogroženih na mokrišča vezanih rastlinskih vrst.