Berje-Zasip

Berje-Zasip

Natura 2000 območje: SI3000334 Berje – Zasip

Na bregovih Save Dolinke med Zasipom in Bledom se nahajajo mokrišča z nizkimi barji. Na desnem bregu severovzhodno od Bleda pri naselju Zasip leži na prvi savski terasi mokrišče Berje. Studenci, ki izvirajo na pobočju, se razlivajo po terasi in ustvarjajo mokrišče s trstišči, rezikovjem in povirnim nizkim barjem. Na levem bregu se južno od naselja Breg znotraj gozda prav tako na prvi savski terasi nahaja manjše povirno nizko barje. Ob mokrišči sta rastišči Loeselove grezovke in drugih redkih in ogroženih mokriščnih vrst.