Nova poročila o meritvah nivoja talne vode na projektnih območjih

Poročilo hidrološkega monitoringa v letu 2019

Ugotovitve monitoringa nihanja talne vode (hidrološki monitoring) nakazujejo določene hidrološke zakonitosti na mikrolokacijah. Podatki kažejo, da nivo talne vode v piezometrih  niha v odvisnosti od padavin, bližine odvodnikov, lesne zarasti in strukture tal.  Z izvedbo sonaravnih lesenih stopenj na odvodnikih v nekaterih projektnih območjih se bo lokalno omililo padce ter dvignilo nivoje vode v strugah, kar bo upočasnilo odtočni režim z območja in po pričakovanjih rezultiralo do višjih ravni podtalnice. Struge odvodnikov bodo obenem tudi dolgoročno stabilizirane. Vzporedno se bo izvedel tudi posek odrasle drevesne vegetacije, ki s transpiracijo dodatno osušuje območje ter z oddajanjem hranil in s zasedbo prostora otežuje razrast ciljnih vrst (npr. Loeselove grezovke). Učinke predvidenih ukrepov bomo v prihodnje, s primerjavo med podobnimi časovnimi in vremenskimi razmerami, analizirali s pomočjo nadaljnjih odčitkov piezometrov ter izvedenih cikličnih aerofoto posnetkov. Nadaljnji monitoring bo prav tako prispeval k še natančnejši hidrološki sliki območja, možno bo izvesti tudi primerjavo uspevanja ciljnih vrst z opazovanimi hidrološkimi razmerami na območju.

Nedavna izgradnja prelivnega objekta na Jezercu pri Logatcu, ki je stabiliziral iztočne razmere jezerca, je povečala gladino vode za 20 cm, kar pomeni spremembe nihanja v okviru dviga gladine tega vodnega telesa. Pred izgradnjo novega prelivnega objekta se je gladina jezerca večkrat spustila pod koto preliva. Z novim objektom računamo na dovoljšen dvig gladine tekom zime, da bo gladina jezera ostala skozi poletje generalno na višji koti, kar bo vidno predvidoma že v naslednjem hidrološkem poročilu.

Slika: meritve nivojev talne vode se  merijo v razmaku 10 – 14 dni.

 

Slika: odčitki nivoja talne vode v projektnem območju Stržene luže. Y os prikazuje nadmorsko višino. S črko P so označeni posamezni piezometri.

 

1. vmesno hidrološko poročilo_Podhom

1. vmesno hidrološko poročilo Mlake pri Trzinu

1. vmesno hidrološko poročilo_Marinčki

1. vmesno hidrološko poročilo_Stržene luže

1. vmesno hidrološko poročilo_Jezerc

1. vmesno hidrološko poročilo_Kaplanovo

1. vmesno hidrološko poročilo_Črna dolina

1. vmesno hidrološko poročilo_Češeniške gmajne