Javno naročilo: INDIVIDUALNA SVETOVANJA O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-489/1-O-18/PG z dne 14. 11. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je:

INDIVIDUALNA SVETOVANJA O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI S CILJEM IZBOLJŠANJA STANJA BAZIČNIH NIZKIH BARIJ (HT 7230), PREHODNIH BARIJ (HT 7140) IN TRAVNIKOV S PREVLADUJOČO STOŽKO (MOLINIA SPP.) (HT 6410) NA PROJEKTNIH OBMOČJIH PROJEKTA »IZBOLJŠANJE STANJA BAZIČNIH NIZKIH IN PREHODNIH BARIJ V OSREDNJI SLOVENIJI IN NA GORENJSKEM, MALA BARJA – MARJA«

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN-06/2018. Ponudbo je možno oddati do 27. 11. 2018 do 11. ure.

Razpisna dokumentacija obsega:

RD_1 Navodila ponudnikom

RD_2 Obrazec Ponudba

RD_3 Obrazec Izjava za gospodarski subjekt 

RD_4 Referenčno potrdilo kadra 

RD_5 Obrazec Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK

RD_6 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

RD_7 Obrazec Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

RD_8 Obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

RD_9 Projektna naloga 

RD_10 Vzorec pogodbe

RD_11 Predračun

RD_12 Izjava o lastništvu s protikorupcijsko klavzulo

 

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!

Bazično nizko barje