Pričetek izvajanja študije hidroloških razmer

Na podlagi javnega naročila za izvedbo študije hidroloških razmer na projektnih območjih smo z izbranim izvajalcem (EHO PROJEKT d.o.o.) določili mesta za izvajanje meritev talne  vode s piezometri. To so perforirane plastične cevi, ki so z enim delom 2m globoko potisnjene v zemljo in obdane s prodcem, z drugim delom pa gledajo iz nje 1m nad podlago. Omogočajo nam spremljanje nihanja talne vode v odvisnosti od različnih dejavnikov: letnih časov, padavin, gostote vegetacije… Podatki o nihanju talne vode nam bodo služili za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del izboljšanja hidroloških stanj območij in skrbno načrtovanje projektnih aktivnosti (odstranjevanje lesne zarasti, namestitev pragov za zadrževanje vode na vodotokih…) s čimer želimo izboljšati stanje tarčnih habitatnih tipov in vrst. Z meritvami pa bomo pridobili tudi pomembne podatke o učinkih izvedenih del. Meritve talne vode s piezometri in ostale aktivnosti, ki so predvidene v študiji hidroloških razmer, bodo trajale do poletja 2021.

 

Napisal: Primož Glogovčan, 22. 8. 2018

 

Poročilo o vrtanju