Javno naročilo: Izhodišče hidrološke študije, spremljanje hidroloških razmer in izdelava projektnih dokumentacij za izboljšanje hidrološkega stanja

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-281/1-O-18/PG z dne 29. 6. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je:

IZHODIŠČNE HIDROLOŠKE ŠTUDIJE, SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN IZDELAVA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ ZA IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA  NA OBMOČJIH PROJEKTA »IZBOLJŠANJE STANJA BAZIČNIH NIZKIH IN PREHODNIH BARIJ V OSREDNJI SLOVENIJI IN NA GORENJSKEM (Mala barja – Marja)« IN NA OBMOČJU 7  PROJEKTA »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA (PoLJUBA)«. Rok za oddajo ponudb je 16.7.2018 do 11. ure.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN004488/2018-W01. Ponudbo je možno oddati do 16. 7. 2018.

Razpisna dokumentacija obsega:

RD_1_Navodila_ponudnikom

RD_2_Obrazec Ponudba

RD_3_Obrazec Predračun

RD_4_Obrazec Iizjava za gospodarski subjekt

RD_5 Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicna dejavnosti

RD_6 Obrazec o_priznanju poklicne kvalifikacije

RD_7 Referenčno potrdilo kadra

RD_8 Obrazec Izjava o uvrstitvi gospodarskega subjekta v evidenco poslovnih subjektov po ZintPK

RD_9 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

RD_10 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

RD_11 Obrazec Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

RD_12 Obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

RD_13 Tehnične specifikacije – projektna naloga

RD_14 Vzorec pogodbe

 

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!