Vzpostavljanje travišča v Mlakah pri Trzinu

V začetku septembra so se na projektnem območju Mlake pri Trzinu izvedla terenska dela za nadaljnjo vzpostavitev travišča, to je travniško mulčenje na površini 1,25 ha in košnja na 0,5 ha. Zaradi izredno suhih razmer je bila nosilnost tal večja od običajne, kar je pripomoglo k učinkoviti in optimalni izvedbi terenskih del na zahtevnih mokriščnih tleh. Za naslednje leto pa glede na spremljanje stanja predvidevamo, da bo za dokončno vzpostavitev travniških površin zadostovala le redna košnja.

Vzpostavitev travniških površin iz zaraščenih gozdnih površin je precej dolgotrajen proces, katerega čas trajanja je odvisen od vremenskih razmer in posledično namočenosti tal ter različnih delovnih faz: sečnja, spravilo lesa, gozdarsko mulčenje, travniško mulčenje in nato vsakoletna košnja, ki zagotavlja ohranitev želenega stanja in preprečuje ponovno zaraščanje.

Leto 2022, Mlake pri Trzinu po sečnji

Leto 2019, Mlake pri Trzinu pred sečnjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prihodnje načrtujemo še odstranitev lesnih poganjkov na treh občutljivejših delih mokrišč. Dela bodo potekala ročno ter zaradi ranljivega rastišča ogrožene divje orhideje tudi pod strokovnim nadzorom botanika.