Predstavitev rezultatov popisa vegetacije gorenjskih območij ZRC SAZU

28. januarja 2021 je potekala spletna predstavitev rezultatov končnega popisa vegetacije in ocena stanja ohranjenosti habitatnega tipa projektnih območij na gorenjskem ter populacijski monitoring Loeselove grezovke.

Mokrišča so poleg naravovarstvenega vidika zanimiva tudi za raziskovalce. Da bi mogli z njimi v bodoče kar najprimerneje upravljati, je v letu 2021 na območjih Bodešče, Brje-Zasip in Podhom potekala študija popisov vegetacije, ki jo je izvedel Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Namen študije je bil ugotoviti stanje ohranjenosti ogroženih tarčnih življenjskih okolij projekta oz. kot jih strokovno imenujemo – habitatnih tipov bazičnih nizkih barij in mokrotnih travnikov s prevladujočo travo stožko (Molinion caeruleae). Ugotovili so, da na podlagi zgolj dveh ponovljenih fitocenoloških popisov ne morejo zaključiti, da se je stanje habitatov po posegih odstranjevanja lesne zarasti bistveno izboljšalo, vendar pa je v primerjavi z letom 2019 na območju barij pri Bodeščah in Podhomu  opaziti pozitivno spremembo. Za bistveno izboljšanje stanja na območjih bo treba počakati še nekaj časa, da bodo opravljena dela odstranjevanja lesne zarasti v letu 2020 pokazala svoje pozitivne učinke. Predvsem pa je pomembno, da z nepremišljenimi dejanji izsuševanja, zasipavanja, intenzivnega gnojenja stanja nadalje ne poslabšujemo.

V letu 2021 je ZRC SAZU izvedel tudi študijo popisa prisotnosti in številčnosti primerkov orhideje Loeselova grezovka (Liparis loeselii) oz. populacijski monitoring in oceno končnega stanja populacije. Žal to drobno in skrivnostno orhidejo zaradi izgube njenega življenjskega prostora najdemo vse redkeje. V Podhomu je v letih 2019 in 2021 niso našli, za ostala območja pa so ugotovili upad v številčnosti primerkov. Najbolj jo ogroža gnojenje ter izsuševanje, saj za kalitev potrebuje ravno pravšnjo količino vode.

Poročila so zaradi občutljivosti podatkov o redkih in ogroženih vrstah dostopna na zahtevo preko elektronske pošte: zrsvn.oelj@zrsvn.si