Podaljšanje roka za oddajo ponudbe -začetni in končni popis vegetacije

Zaradi napak v razpisni dokumentaciji smo podaljšali rok za oddajo ponudbe za javno naročilo: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) IN POPULACIJ CILJNIH VRST TER NJIHOVIH HABITATOV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja – Marja IN PoLJUBA.

Nov rok za oddajo ponudb  je 11.6.2018 do 11.00 ure. Ustrezno se podaljša tudi rok za morebitna vprašanja. Nov rok za vprašanja je  4.6.2018 do 13.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.6.2018 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Popravili smo tudi napake v točkah 9.2, 10.2.2 in 10.2.3 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, 10. členu vzorca pogodbe za Sklop 1 in 10. členu vzorca pogodbe za Sklop 2. Popravljeni obrazci razpisne dokumentacije so objavljeni na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN003165/2018-W01.