Odstranjevanje lesne zarasti v Mlakah pri Trzinu

 

Zahodno od Trzina se znotraj rašiškega gozda vzdolž dveh potokov nahajajo nizka in prehodna barja ter travniki z modro stožko. Območje je  rastišče številnih  redkih in ogroženih rastlinskih vrst. Mokrotni travniki z modro stožko, ki jih najdemo v Mlakah pri Trzinu so eno najbolj ogroženih življenjskih okolij v Sloveniji. Njihov obseg strmo upada zaradi intenzivnega kmetijstva in urbanizacije na eni strani ter opuščanja rabe in zaraščanja na drugi.

Namen sečnje je ponovna vzpostavitev primernega življenjskega prostora za redke in ogrožene vrste živali in rastlin, ki tu živijo.

Sečnja bo potekala med decembrom 2020 in  februarjem 2021, vzpostavljanje travišč pa se bo predvidoma zaključilo do konca poletja 2021. Predvidena sta ročni posek dreves in grmovne zarasti ter strojno spravilo. Po končanih delih se bodo dostopne poti uredile v prvotno stanje in pospravili sečni ostanki. V sklopu projekta je v prihodnjem letu predvidena tudi postavitev interaktivne naravoslovne učne poti za otroke in odrasle.

Z namenom obveščanja lokalnega prebivalstva o poteku del so bile ob glavnih sprehajalnih poteh postavljene tudi tri obvestilne table.

Zavod RS za varstvo narave skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Občina Trzin, izvaja Projekt Mala barja – Marja s ciljem izboljšati stanja ohranjenosti mokrišč na 10 projektnih območjih Natura 2000, med njimi tudi na območju mokrišč v Trzinu.» Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.