Novi pragovi v Podhomu

Med Bledom in Podhomom se v kmetijski krajini nahaja povirje potoka Rečica z mokriščnimi habitatnimi tipi, imenovano tudi barje Križank. Zaradi zgrajenih drenažnih jarkov so se hidrološke razmere pred leti spremenile, ekološko stanje barja pa poslabšalo.

Konec septembra so se v Podhomu zaključila dela za izboljšanje vodnega režima na površini 1 ha. Postavljenih je bilo 6 lesenih zadrževalnih pragov. S postavitvijo pragov smo zmanjšali površinski odtok in povečali vodnatost ter tako ustvarili boljše pogoje za ohranjanje nizkega barja in travnikov z modro stožko, ter rastišče grezovke. Slednja za uspešen razvoj potrebuje stalen hidrološki režim z visokim nivojem talne vode, kar povečuje uspešnost kalitve semen.

Za krovnega izvajalca hidroloških del na projektu Mala barja – Marja, podjetje Eho projekt d.o.o., je dela v Podhomu izvedlo podjetje FENIKS d.o.o.

Foto: Andreja Škvarč