Nova opazovalnica v Bodeščah

Vzhodno od Bodešč pri Bledu se je na nekdanjih savskih terasah ob Savi Dolinki razvilo povirje s karbonatnim nizkim barjem. Posebnost tega območja so slikoviti lehnjakotvorni izviri. Zaradi nepoznavanja ranljivosti območja lahko obiskovalci z zahajanjem v notranjost območja s teptanjem povzročijo škodo. Za varno doživljanje narave smo zato na obrobje mokrišča letos jeseni postavili leseno opazovalnico. Namenjena je  prikazu zgledno naravovarstveno urejenih površin, na njej bomo uredili interpretacijsko točko, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali pomen ohranjanja bazičnih nizkih barij in območij Natura 2000 ter njihove primerne rabe.